Z mislijo na okolje

Preoblikujemo izkušnjo vaših občanov

Z mislijo na občane in obiskovalce mesta: trajnostni razvoj, stroškovna vzdržnost, pregledna komunikacija in vzpostavitev ekosistema, ki povezuje vse deležnike na tehnološko neodvisni platformi.

Naš nabor rešitev je zelo širok, vsebuje pa tudi edinstvene komponente kot so:

 • izvajanje celostne analitike gibanja populacije na izbranem področju (priprava personalizirane turistične ponudbe, ki pripomore k kakovostnejšemu bivanju turistov in omogoča planiranje na področju infrastrukture),
 • (regijski) sistem prioritetne vožnje (prilagajanje semaforskega sistema vozilom na nujni vožnji) in
 • odprt sistem mestne kartice, ki lahko poveže vse ponudnike storitev in različne tipe servisov (časovni, kartični, naročniški) – edini sistem na voljo v Sloveniji, ki turistu oz. občasnemu obiskovalcu mesta omogoča porabo naloženega denarja kjerkoli po svetu.

Pametno mesto A1

Gradniki pametnih mest (in skupnosti) prihodnosti, so na voljo že danes. Nadzor nad odpadki, onesnaženostjo, rešitvami v turizmu, logistiki, mobilnosti in transportu.

Smo trajnostni, etični in družbeno odgovorni

Odgovorno delovanje je temelj našega poslanstva in vizije ter vrednota blagovne znamke A1 Slovenija, zato smo zavezani k ambicioznim ciljem, zapisanim v strategiji ESG. Kratica ESG pomeni okolje (Environment), družba (Social) in upravljanje (Governance) ter pooseblja odgovornost, ki jo podjetja zaradi svojih dejanj nosijo interno in do okolice. ESG je vpet v strateško načrtovanje in sprejemanje odločitev. Na ta način želimo doseči učinkovitejše in bolj trajnostno naravnane načine dela in življenja. 

Imamo posluh do naravnega okolja in si prizadevamo za zmanjšanje naših vplivov na okolje

Kreiranje inovativnih rešitev za zagotavljanje trajnostne rasti in reševanja urbanih težav zahteva sodelovanje, zato je tudi A1 Slovenija aktivni član SRIP-a Pametna mesta in skupnosti.

Smo podjetje, ki si prizadeva za vodilno vlogo pri spodbujanju in razvoju podnebno nevtralnega gospodarstva, zato smo tudi partnerji v CER, Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo Slovenije.

Smo tudi del konzorcija razvojnega projekta iPOT Pametni Maribor, ki vključuje 10 slovenskih podjetij. Cilj projekta je vzpostaviti demonstracijsko okolje multimodalne platforme mobilnosti.

Upravljanje odpadkov

Z vse večjo gostoto prebivalcev v mestih in potrošniško usmerjenostjo družbe postaja zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov eno ključnih meril uspešnosti delovanja mestnih uprav. Sodobne rešitve poleg zaračunavanja storitve po dejanski količini odloženih odpadkov omogočajo tudi optimizacijo urnikov in poti odvoza odpadkov ter spremljanje vonja v okolici zabojnikov.

Glavne prednosti upravljanja odpadkov so:

 • manjši stroški odvoza smeti,
 • manjša onesnaženost okolice zabojnikov,
 • spremljanje navad potrošnikov in zaračunavanje storitve po dejanski količini odloženih odpadkov.

 

Pametni zbiralnik odpadkov

Posamezni zbiralnik za zbiranje ene frakcije/vrste odpadkov. Zaznavanje uporabnika in avtomatsko odpiranje vratc. Integrirana stiskalnica odpadkov (do 6-kratno povečanje sprejete količine odpadkov). Merjenje polnosti shranjevalnika in obveščanje izvajalca zbiranja odpadkov. Delovanje neodvisno od električnega omrežja. Polnjenje baterij prek sistema sončnih celic. Skladno s standardno posodo za zbiranje odpadkov prostornine 120 litrov. Podprte so različne odprtine, odvisne od predvidenega tipa zbiranih odpadkov (papir, steklo, plastika in mešani komunalni odpadki). Opozorilo naročniku prek SMS/e-pošte ob preseženih prednastavljenih vrednostih posameznih parametrov. Izmenjava podatkov z zalednimi sistemi naročnika prek API-vmesnika.

Zaznava okoljskih obremenitev zraka

Onesnaženost zraka je glavni okoljski povzročitelj prezgodnjih smrti v urbanih okoljih celinske Evrope. V Svetovni banki ocenjujejo, da je onesnaženje v svetovnem merilu krivo celo za vsako osmo prezgodnjo smrt. Glavni izvor onesnaženja je izgorevanje fosilnih goriv, ki je povezano predvsem s prometom, industrijo in energetiko. To povzroča vrsto resnih zdravstvenih težav in bolezni ter odločilno prispeva k segrevanju planeta. Edina rešitev je neprestano merjenje onesnaženosti na čim več lokacijah, opozarjanje in ozaveščanje javnosti ter iskanje odgovornih za presežene vrednosti in njihovo sankcioniranje.

 • Naprava meri delce PM-1, PM-2,5 in PM-10.
 • Naprava meri plina NO2 in NO.
 • Možnost dodatnega merjenja plinov CO2, H2S in CH2SH.
 • Naprava meri meteorološke parametre: temperaturo, relativno vlago in zračni pritisk.
 • Možnost priključitve dodatnih senzorjev za mejenje hitrosti in smeri vetra, količine padavin/dežja, jakosti zvoka in elektromagnetnih sevanj.
 • Naprava omogoča sušenje merjenega zraka, zaradi česar daje natančne odčitke pri relativni vlagi, večji od 85 %.
 • Naprava je pred namestitvijo umerjena z referenčnim sistemom.
 • Opozarjanje naročnika prek SMS/e-pošte ob preseženih prednastavljenih vrednostih posameznih parametrov.
 • Izmenjava podatkov z zalednimi sistemi naročnika prek API-vmesnika.
 • Naprava meri delce PM-1, PM-2,5 in PM-10.
 • Naprava meri pline NO2, NO, CO, SO2in O3.
 • Možnost dodatnega merjenja plinov CO2, H2S in CH2SH.
 • Naprava meri meteorološke parametre: temperaturo, relativno vlago in zračni pritisk.
 • Možnost priključitve dodatnih senzorjev za mejenje hitrosti in smeri vetra, količine padavin/dežja, jakosti zvoka in elektromagnetnih sevanj.
 • Naprava omogoča sušenje merjenega zraka, zaradi česar daje natančne odčitke pri relativni vlagi, večji od 85 %.
 • Naprava je pred namestitvijo umerjena z referenčnim sistemom.
 • Opozarjanje naročnika prek SMS/e-pošte ob preseženih prednastavljenih vrednostih posameznih parametrov.
 • Izmenjava podatkov z zalednimi sistemi naročnika prek API-vmesnika.
 • senzor dežnih padavin (max. 4mm/min),
 • ultrazvočni senzor smeri in hitrosti vetra (0–45 m/s, 0–360),
 • senzor za merjenje zvoka – osnovni (30–130 dB, 31,5 Hz–8 kHz),
 • senzor za merjenje zvoka – umerjen (30–100 dB).

Kljub pogostim dvomom o elektromagnetnem sevanju (še posebno v povezavi s 5G), do nedavna še ni bilo mogoče neprekinjeno preverjati in deliti informacij o dejanski ravni sevanja z javnostjo.

Pomanjkanje informacij mnogokrat povzroči zaskrbljenost prebivalcev glede zdravja in varnosti okolja v katerem prebivajo. Le občasne meritve sevanja elektromagnetnega polja in kakovosti zraka lahko dajejo nepopolno sliko resničnega stanja. Zato je bil razvit sistem, ki omogoča stalno/neprekinjeno spremljanje sevanja elektromagnetnega polja in analizo kakovosti zraka – v Sloveniji ga trži A1 Slovenija. Odčitke postaje, ki smo jo namestili v BTC v Ljubljani lahko spremljate na zgornjih povezavah.

Upamo, da bodo podobne postaje kmalu na voljo v čimveč slovenskih mestih.

Scroll to top